Καταστατικό

Καταστατικό Σωματείου με την επωνυμία”Ένωση Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου”
Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται πανελλήνιο επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία “Ένωση Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Π.Π.Η.Τ.) ” με έδρα την Αθήνα.
Το σωματείο αυτό θα αναφέρεται από εφεξής στο καταστατικό για συντομία ως “Ένωση”.
Άρθρο 2
Σκοποί
Σκοποί της Ένωσης είναι:
1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της καθώς και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνδικαλιστικής και επαγγελματικής συνείδησης μεταξύ των μελών της.
2. Η διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης, της κύριας και επικουρικής ασφάλισης των μελών της καθώς και η προώθηση ενιαίων κοινωνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τα μέλη της.
3. Η βελτίωση και εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας με βελτίωση και προώθηση της εργατικής νομοθεσίας και επίβλεψη για την πιστή εφαρμογή της.
4. Η βελτίωση των αποδοχών και όλων των πρόσθετων υλικών και ηθικών απολαβών των εργαζομένων μελών της ανάλογα με τις ανάγκες τους ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο.
5. Η βελτίωση της θέσης των μελών της από άποψη κοινωνικής ασφάλισης.
6. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών της Ένωσης, αλλά και όλων των εργαζόμενων.
7. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού.
Άρθρο 3
Μέσα για την επιδίωξη των σκοπών της Ένωσης
Μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών της Ένωσης είναι κάθε νόμιμη και αποτελεσματική ενέργεια που θα αποφασίζεται από τα όργανα της Ένωσης.Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Η διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η έγερση συλλογικών διαφορών και η συμμετοχή στη διαιτητική ρύθμισή τους.
2. Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνων.
3. Η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών και αλληλοβοήθειας.
4. Η χορήγηση και η παροχή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ηθικής και υλικής βοήθειας από τους πόρους της Ένωσης στα μέλη της που για λόγους κοινωνικής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας στερήθηκαν τις αποδοχές τους ή έχουν ανάγκη.
5. Η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου και περιοδικού της Ένωσης με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της.
6. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, συντονιστικών επιτροπών.
7. Η αναφορά στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τις εργασιακές και γενικότερα τις επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.
8. Η άσκηση κάθε νόμιμου μέσου ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών για παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια την Ένωση ή τα μέλη της.
9. Η συνεργασία με άλλες διεθνείς ή εγχώριες συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις εργαζομένων και η επιδίωξη της επέκτασης στα μέλη της Ένωσης κάθε δικαιώματος που έχει κατακτηθεί από τις παραπάνω οργανώσεις και εμπίπτει στους σκοπούς της.
10. Η οργάνωση κάθε είδους μορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας όπως διαλέξεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών – ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κ.λ.π.
11. Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, η ειδικά αναφερόμενο, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων των νόμων και της μέχρι σήμερα πρακτικής.
Άρθρο 4
Πόροι
Πόροι της Ένωσης είναι:
1. Το δικαίωμα της εγγραφής μελών που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
2. Οι τακτικές συνδρομές των μελών που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)
3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που ορίζονται από το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του, για συγκεκριμένο πάντα σκοπό.
4. Κάθε έσοδο που εγκρίνεται και αποφασίζεται από το Δ.Σ. εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 5
Μέλη
1. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι οι απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα σε επιχειρήσεις που εκδίδουν έντυπα περιοδικού τύπου και οι απασχολούμενοι στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία λειτουργούν και κυκλοφορούν νόμιμα στη χώρα, με ειδικότητες που παραγράφονται παρακάτω στις παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Ειδικότερα, μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν όσοι εργάζονται:
α) Σε περιοδικά ειδικού και γενικού Τύπου, πανελλήνιας και μη κυκλοφορίας
β) Σε μη ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
γ) Σε γραφεία Τύπου οργανισμών ή επιχειρήσεων που εκδίδουν περιοδικά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.
3. Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν όσοι εργάζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, με τις ειδικότητες του διαχειριστή, ταμία, λογιστική, βοηθού λογιστή, γραφίστα, χειριστή προγραμματιστή, διεκπεραιωτή, αποθηκάριου, αρχειοθέτη, δακτυλογράφου, τηλεφωνητή, και οι απασχολούμενοι στην παραλαβή αγγελιών, την διεκπεραίωση συνδρομών, καθώς και όσοι έχουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που τυχόν θα προκύψει από την τεχνολογική πρόοδο, η οποία, κατά την κρίση του Δ.Σ. συνδέεται με τις πιο πάνω ειδικότητες, εφόσον εργάζονται στις επιχειρήσεις τις παραγράφου 2 για τουλάχιστον 2 μήνες και αποδέχονται τους όρους του παρόντος Καταστατικού.
4. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
5. Ως επίτιμα μέλη, μπορούν να εγγραφούν με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, που λαμβάνεται παμψηφεί, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην Ένωση. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου